Põhikiri

PÕHIKIRI Mittetulundusühing “Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering” on asutatud 19. märts 1991, põhikiri on viidud mittetulundusühingu seadusega kooskõlla Tartu Üliõpilaste looduskaitseringi üldkoosolekul 14. märtsil 1998 ja muudetud 3. juunil 2007.

I. Üldsätted

1. Ühingu ametlik nimi on “Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering” (edaspidi ring).
2. Ring asub Tartus.
3. Ringi eesmärgid on noorsoo ökoloogiline harimine, säästliku looduskasutuse, looduskaitse ja maastikuhoolduse arendamine ja organiseerimine.
4. Oma eesmärkide saavutamiseks ring:
4.1. ühendab loodusest ja looduskaitsest huvituvaid isikuid;
4.2. teeb elanikkonna hulgas haridustööd loodusvarade kaitse, säästliku kasutamise, taastamise ja maastikukultuuri alal;
4.3. korraldab ja koordineerib teaduslikku uurimistööd, teeb looduskaitsealaseid lepingulisi töid, võtab osa looduskaitse probleemide lahendamisest ning annab looduskaitsealast konsultatsiooni;
4.4. valmistab kirjastamiseks ette väljaandeid ja korraldab oma eesmärkidele vastavaid üritusi;
4.5. komplekteerib ringi raamatukogu loodusteadusliku, kodu-uurimusliku ja looduskaitsealase kirjandusega;
4.6. teeb koostööd kõikide tema eesmärke toetavate üksikisikute ja organisatsioonidega;
4.7. võtab osa rahvusvahelisest looduskaitselisest liikumisest.

II Ringi liikmeks vastuvõtmise ning väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

5.1. Ringil on tegevliikmed, vilistlased, toetajaliikmed ja auliikmed.
5.2. Ringi tegevliikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga Tartus asuvasse kõrgkooli
immatrikuleeritud üliõpilane olenemata kodakondsusest, rahvusest, rassist, vanusest, soost ning usulisest või parteilisest kuuluvusest, kes esitab ringi juhatuse poolt kinnitatud vormis avalduse ning järgib ringi põhikirja ja toimib tarmukalt ringi eesmärkide saavutamiseks.
5.3. Ringi tegevliikmeks vastuvõtmise otsustab ringi juhatus.
5.4. Ringi vilistlaseks arvatakse juhatuse otsusega ringi tegevliikmed, kes ei õpi enam üheski Tartu kõrgkoolis.
5.5. Ringi toetajaliikmed võtab vastu ning sõlmib vastastikuse kohustuste lepingu ringi juhatus.
5.6. Isikud, kellel on erilisi teeneid looduskaitsealases töös ning ringi tegevuse arendamisel, võidakse valida ringi üldkoosolekul ringi auliikmeks.
5.7. Ringi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse kehtestab ringi üldkoosolek. Ringi juhatuse otsusel võidakse liikmeid liikmemaksust vabastada.
5.8. Looduskaitseringi kõikide kategooriate liikmetele antakse välja liikmepilet või sellega analoogne diplom ning peetakse pidevalt liikmeskonna arvestust.
6. Ringist väljaastumise võtab teatavaks esitatud kirjaliku avalduse alusel ringi juhatus ja kustutab väljaastunu ringi liikmete nimekirjast.
7. Liikme võib välja arvata juhatuse otsusega, kui ringi liige tegutseb looduskaitse-eeskirjade vastaselt või rikub ringi põhikirja.
7.1. Ringi liikme väljaarvamise otsustab ringi juhatus oma koosolekul teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse otsustamisel.

III Ringi liikmete õigused ja kohustused

8. Ringi liikmel on õigus:
8.1. osaleda hääleõigusega ringi üldkoosolekul;
8.2. olla esitatud ja esitada kandidaate ringi valitavatesse organitesse;
8.3. osaleda kõikidel ringi poolt organiseeritavatel üritustel.
9. Ringi liikmel on kohustus:
9.1. täita ringi põhikirja;
9.2. tasuda liikmemaksu jooksva aasta kestel;
9.3. hoida ja kasutada heaperemehelikult ringi vara.

IV Üldkoosolek

10. Ringi kõrgemaks organiks on üldkoosolek, millel igal ringi liikmel on üks hääl.
11. Üldkoosoleku pädevuses on:
11.1. ringi põhikirja muutmine;
11.2. ringi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni määramine;
11.3. ringi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
11.4. ringi juhatuse esitatud tegevussuundade kinnitamine;
11.5. ringi tegevuse lõpetamine;
11.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
12. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 10 ringi liiget.
13. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.

V Juhatus

14. Ringi juhatus valitakse 8-liikmelisena üheks aastaks. Üldkoosolek määrab juhatuse hulgast esimehe ja tema asetäitja.
15. Looduskaitseringi juhatus:
15.1. esindab ja juhib ringi;
15.2. võtab vastu ja arvab välja liikmeid;
15.3. kutsub kokku ringi üldkoosolekuid ja nõupidamisi;
15.4. esindab ringi rahvusvahelises koostöös;
15.5. korraldab ringi raamatupidamist, koostab ringi aastaaruande ja eelarve;
15.6. informeerib ringi tööst massiteabevahendeid ja avalikkust;
15.7. täidab muid talle seadusega ja käesoleva põhikirjaga pandud ülesandeid.
16. Juhatuse otsus on pädev, kui selle poolt hääletavad vähemalt pooled juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

VI Revisjonikomisjon

17. Ringi revisjonikomisjon:
17.1. valitakse üldkoosolekul üheks aastaks;
17.2. kontrollib ringi põhikirjaliste ülesannete täitmist ja finantsilist tegevust ning annab aru üldkoosolekule.
17.3. on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb üle poole valitud liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

VII Ringi majanduslikud vahendid

18. Ringi rahalised vahendid koosnevad:
18.1. liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetussummadest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest sissetulekutest põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
18.2. mitmesugustest ringi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisel saadavatest tuludest.
19. Looduskaitseringi toimimiseks vajaliku vara kõrval on looduskaitseringi põhivaraks raamatukogu, kunstikogu ja õppevahendite kogu, mis on bilansiliselt hinnatud.
20. Looduskaitseringi rahalisi vahendeid kasutatakse looduskaitseringi tegevusülesannetega seotud kulude katteks.

VIII Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

21. Ringi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
22. Ringi likvideerimisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ja jagab ringi varad üleandmiseks tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud Eestis looduskaitsega tegelevatele mittetulundusühingutele ringi eesmärkidega määratud tegevuse jätkamiseks.